24V/3000W (HOMAYA PRO 3000).

download technical sheet

24V/3000W (HOMAYA PRO 3000)