12V/850VA (Homaya solar hybrid system 850).

download technical sheet

12V/850VA (Homaya solar hybrid system 850)